Zaproszenie

Konferencja poświęcona jest wyzwaniom wynikającym z relacji świata ekonomii i mediów.

Tłem do rozważań nad synergią mediów i ekonomii są przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne, w tym transformacja cyfrowa, zagrożenia w cyberprzestrzeni, infodemia, dezinformacja i manipulacja w sferze mediów i komunikacji społecznej. Ponadnarodowy charakter mediów, koncerny multimedialne, zjawisko oligopolu w mediach, rozwój technologii komunikowania, wyzwania związane z selektywnym wyborem informacji, dataizm i kapitalizm inwigilacji – mają wpływ na szeroko rozumiany proces komunikowania i sposoby jego finansowania.

W dyskusji między uczestnikami konferencji chcemy podjąć tematy związane z wpływem mechanizmów ekonomicznych na produkcje dziennikarskie, ze sposobem funkcjonowania
i finansowania mediów publicznych, prywatnych i społecznych. Sądzimy, że warto przyjrzeć się również wpływowi prywatnego biznesu i spółek Skarbu Państwa na media, rynkowi reklamy, a także misji mediów. Dyskusja powinna objąć także wpływ BigTech (właścicieli platform społecznościowych) na szanse i zagrożenia globalnej komunikacji. Z drugiej strony chcemy również poruszyć tematy związane z dziennikarstwem ekonomicznym, przybliżaniem zagadnień ekonomicznych społeczeństwu, z nowymi formami komunikowania na ten temat oraz wzajemnymi wpływami ekonomii i strategiami odpowiedzialności mediów.

Proponujemy dyskusję wokół następujących, bardziej szczegółowych, obszarów badawczych:

 • Polskie i zagraniczne dyskursy ekonomiczne
 • Dyskursy medialne o ekonomii
 • Reprezentacje medialne świata ekonomii i biznesu – wizerunki, obrazy, narracje
 • Gatunki medialne w dziennikarstwie ekonomicznym
 • Gatunki medialne na usługach biznesu
 • Ekonomia a media formatowane (m.in. regionalne/lokalne, wyznaniowe/religijne)
 • Konkurencyjność produktów medialnych – rywalizacja w polu dziennikarskim i dyskursie rozrywki
 • Pragmatyczne uwarunkowania komunikacji medialnej wokół ekonomii i biznesu
 • BigTech we współczesnej przestrzeni informacyjnej
 • Globalizacja: od makdonaldyzacji w ekonomii do makdonaldyzacji w etyce?
 • Doktryna szoku: medialny i ekonomiczny kontekst pandemii i wojny
 • Finansowanie mediów
 • Ekonomika mediów
 • Zaufanie do mediów; konsekwencje ekonomiczne tego zjawiska
 • Reklama w mediach
 • Zarządzanie organizacjami medialnymi
 • Wpływ mediów na działalność gospodarczą
 • Media wobec: rynków finansowych, innowacyjności, edukacji ekonomicznej, integracji europejskiej, rozwoju ekonomicznego regionu
 • Mediatyzacja ekonomii
 • Algorytmizacja, datafikacja i platformizacja mediów w cyfrowej gospodarce
 • Społeczna rola mediów
 • Media a PR
 • Media a komercjalizacja nauki
 • Media w kreowaniu wizerunku: Polski, innych państw (organizmu państwowego), organizacji gospodarczych, regionu
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych w Polsce i na świecie
 • Dezinformacja i manipulacja w sferze gospodarczej

Tak zakreślone pole naukowych poszukiwań, które – rzecz jasna – pozostaje otwarte na inne zagadnienia, związane z relacjami ekonomia – media i media – ekonomia, pozwoli na dokonanie badawczych namysłów nad istotą i złożonością zjawiska, a w rezultacie przyczyni się do dokonania choćby zarysu diagnozy charakteru współczesnych mediów, zrozumienia ich oraz ekonomicznego oddziaływania.

W ramach konferencji zostanie również zorganizowany panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli sektora biznesu i branży dziennikarskiej dotyczący relacji mediów i ekonomii.